Regulaminy portalu Q-mapa.pl

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ AMBIENTEU

 &1. Definicje.

 1. Ambienteu - oznacza Ambienteu Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zefirowa 30/2, 53-027, wpisanym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000469008, NIP: 8992745249.
 2. Portal, Portal Q-mapa.pl – jest to zorganizowana platforma informatyczno- informacyjna, stworzona przez Ambienteu, udostępniona w sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Ambienteu lub Podmioty współpracujące z Ambienteu oraz z innych światowych zasobów sieciowych, w szczególności z Internetu; umożliwia ona realizację operacji handlowych przez Internet i jest udostępniana przez Ambienteu w domenie www.Q-mapa.pl.
 3. Serwisy – są to zorganizowane platformy informatyczno-informacyjne udostępnione w sieci Internet, stworzone przez Ambienteu lub Podmioty współpracujące z Ambienteu, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez Ambienteu lub Podmioty współpracujące oraz z innych zasobów sieciowych, w szczególności z sieci Internet oraz realizację operacji handlowych przez sieć Internet, udostępniane przez Ambienteu pod adresami domen, do których prawa przysługują Ambienteu.
 4. Użytkownik – jest to osoba lub podmiot, który korzysta z Portalu, Serwisów lub Usług.
 5. Klient- jest to osoba lub podmiot, która jest związana z Ambienteu stosunkiem umownym w przedmiocie dotyczącym dostawy usług lub innych dóbr handlowych.
 6. Usługi - oznaczają w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), między innymi takie jak:
 • Usługi informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce, udostępniane na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób, aby użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych Serwisów tematycznych Portalu Ambienteu lub za pośrednictwem transmisji SMS, jak również usługi umożliwiające pobieranie fragmentów treści pochodzących z Portalu Q-mapa.pl za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu informatycznego (kanały RSS);
 • Usługi społecznościowe - usługi świadczone za pośrednictwem określonych Serwisów zgodnie z ich regulaminami, umożliwiając ich Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych obszarach pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej Ambienteu lub jej Partnerów udostępniania innym Użytkownikom,
 • Usługi komunikacyjne - usługi polegające na nadaniu dedykowanego adresu elektronicznego konta Użytkownika w dostępnych w Portalu zasobach oraz przypisania do niego określonej przestrzeni dyskowej w ramach infrastruktury teleinformatycznej Portalu Q-mapa.pl, służącego do odbierania, wysyłania, zapisywania, przechowywania i usuwania danych, obejmujące w szczególności usługę poczty elektronicznej oraz usługę hostingową, jak również umożliwiające zawarcie lub przedłużenie umowy na utrzymanie domeny internetowej obsługiwanej przez NASK, EURID oraz WWD.
 • Usługi pośrednictwa sprzedaży produktów i usług - usługi świadczone w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego zapewniające Użytkownikom możliwość zawierania umów sprzedaży określonych produktów i usług, w tym również usług finansowych za pośrednictwem wybranych Serwisów,
 • Usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych Portalu Q-mapa.pl, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe, takie jak boksy reklamowe, słowa kluczowe (reklama kontekstowa).

 

&2. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług, w szczególności:

1)      rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

2)      warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

a)      wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,

b)      zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,

3)      warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

4)      tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. W kwestiach nieunormowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Korzystając z Portalu lub Serwisów Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Gdy poszczególne Serwisy będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych tychże Serwisów, a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności w ramach korzystania z takiego Serwisu bez konieczności oddzielnej akceptacji regulaminu tego Serwisu.

 

&3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług.

Z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu poprzez tę czynność, zostaje zawarta umowa o świadczenie Usług informacyjnych, a jej rozwiązanie następuje w momencie opuszczenia stron Serwisu.

 

&4. Warunki techniczne.

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
 • sprzęt komputerowy (hardware),
 • połączenie z siecią Internet,
 • przeglądarkę internetową,
 • inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.
 1. Ambienteu zastrzega, że w przypadku niektórych Serwisów dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce funkcji np. obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych (SSL), obsługi skryptów Java (Java Script, Java), czy Flash oraz cookies i ich ewentualnych upgradów czy następców.

 

&5. Prawa i obowiązki Użytkowników.

 1. Użytkownik winien korzystać z Portalu Q-mapa.pl zgodnie z obowiązującym prawem, z zasadami współżycia społecznego, z dobrymi obyczajami i z Regulaminem.
 2. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 3. Usługi społecznościowe dostępne bez konieczności rejestracji, a mające na celu zamieszczenie na stronach Portalu Wpisu (czyli wątku głównego dodanego przez Użytkownika) lub Komentarza (czyli każdej publikowanej treści dotyczącej Wpisu, a także innych treści dostępnych w Serwisie, czy Portalu) będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami (Usługa elektroniczna komentarzy):
 • Usługa elektroniczna komentarzy – jest to usługa elektroniczna umożliwiająca wymianę informacji i opinii oraz prowadzenie dyskusji pomiędzy Użytkownikami, w szczególności poprzez dokonywanie Wpisów lub Komentarzy,
 • Usługa elektroniczna komentarzy jest usługą bezpłatną, dostępną dla każdego Użytkownika Internetu,
 • Ambienteu udostępnia mechanizm formularza umożliwiającego zamieszczenie Wpisu lub Komentarza o treści i formie określonej przez Użytkownika w ramach Usługi elektronicznej komentarzy; w szczególności to Użytkownik podejmuje decyzję, jakie treści (multimedialne, tekstowe itd.) wprowadza na strony Portalu,
 • Ambienteu oświadcza, że nie zamawia, nie zleca przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej, czy też autoryzacji przed publikacyjnej, lecz tylko zapisuje Wpisy i Komentarze we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia je w sieci Internet, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do usunięcia już dodanych:

1)      Wpisów i Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.), a także zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, w szczególności niezgodne z obowiązującym prawem oraz takie, które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, lokowania produktu, działań komercyjnych nakierowanych na pobieranie pożytków bez zgody Ambienteu,

2)      Wpisów i Komentarzy, które zawierają utwory w rozumieniu prawa autorskiego wprowadzone za pośrednictwem mechanizmu (dodaj plik), co, do których Użytkownik nie posiada praw niezbędnych do ich eksploatacji, w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia, co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. Zm.).

 1. Użytkownik korzystając z mechanizmu formularza umożliwiającego zamieszczenie Wpisu lub Komentarza oświadcza, że posiada uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia Wpisów i Komentarzy w sposób zgodny z prawem, w szczególności bez naruszenia praw osób trzecich.

 

&6. Reklamacje.

 1. Jeśli w umowie nie wskazano inaczej, reklamacje dotyczące Usług należy zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Ambienteu Sp. z o.o., ul. Zefirowa 30/2, 53-027 Wrocław.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Ambienteu w terminie 14 dni od ich otrzymania i o wyniku Ambienteu bez zbędnej zwłoki zawiadomi usługobiorcę na adres poczty elektronicznej, wskazany w reklamacji.

 

&7. Odpowiedzialność Ambienteu.

 1. Ambienteu nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność i dokładność, prezentowanych na stronach Portalu lub Serwisów informacji, a także za ich przydatność dla określonych celów Użytkowników.
 2. Ambienteu zastrzega, że korzystanie z Portalu lub Serwisów odbywa się na wyłączny koszt i ryzyko Użytkownika.
 3. Ambienteu nie udziela gwarancji, że korzystanie z Portalu lub Serwisów przebiegało będzie bez błędów, przerw, czy wad, jak i co do tego, iż dane i informacje na stronach Portalu lub Serwisów sprostają oczekiwaniom Użytkownika, zwłaszcza, co do dokładności, merytorycznej zawartości, czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Ambienteu.
 4. Ambienteu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu lub Serwisów, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie ochrony zdrowia, zarządzania finansami, wychowania, czy edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
 5. Ambienteu nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników ani osób trzecich zarówno z tytułu szkód bezpośrednich, jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu lub Serwisów.
 6. Ambienteu nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu lub Serwisów w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 7. Ambienteu nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej z tytułu korzystania przez Użytkownika z Portalu lub Serwisów w sposób sprzeczny z prawem, postanowieniami Regulaminu lub regulaminów właściwych Usług.

 

&8. Prawa własności intelektualnej.

 1. Wybór i układ udostępnianych na stronach Portalu lub Serwisów treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
 2. Portal lub Serwisy zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności materiały multimedialne, teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i programy informatyczne.
 3. Treści udostępniane na stronach Portalu lub Serwisów mogą być opatrzone znakiem "Copyright. Wszystkie prawa zastrzeżone”.
 4. Zamawiane treści, co, do których prawa autorskie w sposób jawny przysługują osobom trzecim, Ambienteu udostępnia na stronach Portalu lub Serwisów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawartymi umowami, w tym licencyjnymi.
 5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu lub Serwisów, w tym do całości lub poszczególnych elementów multimedialnych, tekstowych i graficznych, przyjęty wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 6. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu lub Serwisów nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 7. Użytkownik może korzystać z utworów lub baz danych na stronach Portalu lub Serwisów jedynie w zakresie dozwolonego użytkowania, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zmianami).
 8. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub transmitowania elektronicznie i w jakikolwiek inny sposób (w całości lub części) jakiejkolwiek części Portalu lub Serwisów w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Ambienteu, poza sytuacjami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
 9. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu lub Serwisów treści, co, do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia bez zgody uprawnionych podmiotów na stronach Portalu lub Serwisów treści, co, do których prawa autorskie przysługują osobom trzeci.
 10. Użytkownicy poprzez fakt zamieszczania treści, co, do których prawa autorskie przysługują im, jako twórcom, udostępniają je na stronach Portalu lub Serwisów, tym samym udzielają Ambienteu niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.

 

&9. Ochrona prywatności.

 1. Ambienteu gwarantuje Użytkownikom Portalu Q-mapa.pl lub Serwisów prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji niejawnych, które ich dotyczą.
 2. Ambienteu w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 3. Ambienteu umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem Serwisów niezbędne jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych.
 4. Ambienteu oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji, Ambienteu gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego Użytkownika z infrastrukturą techniczną Ambienteu, usługami, w szczególności: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, datę i czas wizyty oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn; powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.
 5. Dane użytkowników Q-mapa.pl wykorzystuje się w następujących celach: świadczenia usług, pomiaru oraz ulepszania usług i treści, informowania o usługach Ambienteu czy też osób trzecich, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych. Korzystając z Q-mapa.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, w powyższym celu, dotyczących go danych.
 6. W ramach świadczenia niektórych Usług Ambienteu zbiera i przetwarza wspólnie z Podmiotami współpracującymi i Klientami dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.
 7. Ambienteu zastrzega, że:
 • używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb w sposób nienaruszający prawa do prywatności.
 • podmioty trzecie na mocy odrębnych porozumień, mogą używać mechanizmu cookies na stronach Portalu
 1. Ambienteu oświadcza i zastrzega, że mechanizm cookies to powszechna procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Celem takiego działania jest udostępnienie możliwości dostosowania do preferencji użytkowników (personalizacja) usług świadczonych przez Ambienteu, oraz pozyskanie wiedzy o tym, jakiej informacji Użytkownicy szukają w ramach portalu. Ambienteu wykorzystuje dane pozyskane poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych i emisji reklam.
 2. Ambienteu gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku, co nie wyłącza możliwości korzystania z mechanizmu cookies przez podmioty trzecie w ramach Portalu Q-mapa.pl
 3. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w stosowanej przez siebie (na zasadach udostępnionych przez jej producenta) przeglądarce internetowej. Ambienteu zastrzega jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu Q-mapa.pl lub braku możliwości personalizacji dostępnych ustawień.
 4. Korzystając z Q-mapa.pl Użytkownik tym samym wyraża zgodę na przekazywanie, w ramach obowiązującego prawa i w celu świadczenia danej usługi, posiadanych przez Ambienteu informacji aktualnym i potencjalnym Klientom w postaci zagregowanej, charakteryzującej populację Użytkowników lub Klientów Portalu Q-mapa.pl lub Serwisów.
 5. Przekazywanie osobom trzecim posiadanych informacji odbywa się w ramach obowiązującego prawa, a nadto w następujących przypadkach: po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników w celu świadczenia danej Usługi.

 

&10. Ochrona danych osobowych.

 1. Ambienteu zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Ambienteu zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Ambienteu, która przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna, chyba, że regulamin szczegółowy czy formularz Usługi umieszczony dla niej bezpośrednio stanowi inaczej.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie, są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez Ambienteu.
 4. Ambienteu zastrzega, że w przypadku zgłaszania Ambienteu problemów związanych z korzystaniem z Portalu Q-mapa.pl lub Serwisów, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa Ambienteu do przechowywania kopii takiej korespondencji.

 

&11. Postanowienia końcowe.

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, na której Regulamin został udostępniony.
 2. Ambienteu zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu lub Serwisów w formach stosowanych w Internecie.
 3. Ambienteu zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu lub Serwisów czy Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

 

 REGULAMIN SYSTEMU WYSYŁKI SMS PRZEZ PORTAL Q-MAPA.PL

 &1. Definicje.

Uwzględniając „Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Ambienteu”, w szczególności zawarte w nim definicje, wprowadza się następujące definicje:

 1. Operator SMS- wyspecjalizowana firma zajmująca się transmisją wiadomości tekstowych przez sieci komórkowe, w szczególności firma telekomunikacyjna.
 2. Usługi SMS wiadomości i powiadomienia (SMS WP) - usługi związane z wysyłaniem wiadomości SMS przez Użytkowników serwisu
 3. Usługi SMS potwierdzenia rezerwacji (SMS R) - automatyczne wiadomości SMS przysługujące Klientowi wg warunków zawartej z Ambienteu umowy świadczenia rezerwacji dla Użytkowników portalu Q-mapa. Usługa ta związana jest z potwierdzeniem lub odrzuceniem przez Klienta złożonych przez Użytkowników wniosków o rezerwacje.
 4. Q-punkty – punkty naliczane przez Ambienteu Użytkownikom za wskazane aktywności w serwisie Q-mapa. Nie są to walory pieniężne i nie mogą być zamieniane na pieniądze.
 5. Q-punkty obrotowe- zwane w skrócie QC, są to Q-punkty zatwierdzone i aktywowane przez Ambienteu do użytku na portalu Q-mapa na wskazane aktywności i nagrody według odrębnych reguł dotyczących poszczególnych aktywności.
 6. MLM- oznacza jednopoziomową zależność i jest realizowany w Serwisie, jako relacja między Użytkownikiem aktywnym (Rodzicem) zapraszającym nowe osoby, które jeszcze nie są Użytkownikami, ale staja się nimi (Podopieczny) na skutek w/w zaproszenia. Rodzic oprócz bezpośredniego zdobywania punktów otrzymuje bonus w postaci naliczania dodatkowych punktów z tytułu aktywności w Serwisie swoich Podopiecznych. Każdy Podopieczny musi być osobą fizyczną jednoznacznie zdefiniowaną, ma także jednoznacznie zdefiniowanego, tylko jednego Rodzica. Jeżeli nie wskazano inaczej, relacja ta nie rozszerza się wielopoziomowo.
 7. Link aktywacyjny do MLM- mechanizm jednoznacznie określający adres internetowy, pod którym użytkownik zgłasza automatycznie swoją relację Podopieczny-Rodzic występującą, jako aktywność premiowana na Portalu Q-mapa.
 8. Link zapraszający do MLM- mechanizm umożliwiający potencjalnemu Rodzicowi przesłanie linka aktywacyjnego do potencjalnych Podopiecznych.
 9. System rezerwacji- mechanizm udostępniany Klientom na podstawie zawartych umów w tym przedmiocie w celu kontaktu z Użytkownikami serwisu. Klient jest jednoznacznie zdefiniowany poprzez profil Klienta stanowiący integralną część Konta Klienta niezbędnego do aktywacji go, jako podmiotu profesjonalnego korzystającego z usług portalu Q-mapa.
 10. Profil Klienta – zespół informacji, dane teleadresowe Klienta oraz inne elementy charakteryzujące go w serwisie Q-mapa.pl
 11. Konto Użytkownika - zbiór funkcji dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i zalogowaniu do serwisu Q-mapa.pl, a także zbiór danych i ustawień Użytkownika związanych z działaniem serwisów wymagających zalogowania.
 12. Konto Klienta – konto Użytkownika, który ma status Klienta

 

&2. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług SMS, w szczególności:

1)      rodzaje i zakres usług świadczonych SMS, w szczególności SMS WP oraz SMS R

2)      warunki świadczenia usług SMS, w tym:

a)      wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,

b)      zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,

3)      warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

4)      tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. W kwestiach nieunormowanym w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  
 2. Korzystając z Portalu lub Serwisów Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu świadczenia usług elektronicznych przez Ambienteu i akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Na mocy Regulaminu świadczenia usług elektronicznych przez Ambienteu, niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności w ramach korzystania z niniejszego Serwisu SMS bez konieczności oddzielnej akceptacji regulaminu tego Serwisu.

 

&3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług.

Z chwilą wybrania przez Użytkownika zakładki SMS na stronach Serwisu lub wpisanie w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu poprzez tę czynność zostaje zawarta umowa o świadczenie Usług SMS, a jej rozwiązanie następuje w momencie opuszczenia stron Serwisu.

 

&4. Prawa i obowiązki Użytkowników.

 1. SMS jest szczególną formą Wpisu. Polega na udostępnieniu w portalu Q-mapa mechanizmu formularza SMS do wpisania przez Użytkownika wiadomości tekstowych i przekazaniu ich do transmisji przez Operatora SMS. Użytkownik korzystający z sługi SMS akceptuje, że mechanizm wprowadzania SMS jest udostępniony w Serwisie, jednak obsługą i realizacją transmisji danych zajmują się wyspecjalizowani operatorzy usług SMS działający zgodnie z obowiązującym prawem, od których portal nabywa tą usługę. Użytkownik wyraża zgodę na warunki przetwarzania i gromadzenia danych przez operatorów obsługujących transmisję danych, na warunkach regulaminów tychże operatorów.
 2. Usługi SMS są dostępne dla Użytkowników, którzy za swoją aktywność w Serwisie posiadają Q-punkty obrotowe (tzn. z prawem do dysponowania nimi):
 3. Usługa SMS pozwala na wysyłanie wiadomości tekstowej na wybrany przez Użytkownika telefon komórkowy z polskim numerem telefonu, w szczególności na telefon zarejestrowany w Serwisie Użytkownika
 4. Usługa SMS jest usługą bezpłatną dostępną dla każdego Użytkownika Serwisu, który posiada Q-punkty obrotowe przeliczone przez Ambienteu na ilość dostępnych jednostek SMS. Jeśli nie zostanie zaznaczone inaczej bezpośrednio w mechanizmie SMS, jednostka SMS oznacza wiadomość tekstową o długości do 160 znaków wraz z prefiksem Serwisu. Każda jednostka SMS zostaje umniejszona z puli dostępnych jednostek po zaznaczeniu „Wyślij” w formularzu SMS.
 5. Ambienteu udostępnia mechanizm formularza SMS umożliwiającego zamieszczenie treści SMS o zawartości i formie określonej przez Użytkownika w ramach Usługi elektronicznej komentarzy; w szczególności to Użytkownik podejmuje decyzję, jakie treści tekstowe wprowadza przez ten formularz,
 6. Za przetwarzanie lub gromadzenie wysłanych SMS jest odpowiedzialny wyspecjalizowany operator usług tego typu, od którego Ambienteu nabywa w danym czasie Usługę SMS. Wiadomości wprowadzone za pośrednictwem formularza SMS i niewysłane są szczególną formą Wpisu.

 

&5. Reklamacje

 1. Jeśli w umowie nie wskazano inaczej, reklamacje dotyczące Usług należy zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Ambienteu Sp. z o.o., ul. Zefirowa 30/2, 53-027 Wrocław.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Ambienteu w terminie 14 dni od ich otrzymania i o wyniku Ambienteu bez zbędnej zwłoki zawiadomi usługobiorcę na adres poczty elektronicznej, wskazany w reklamacji.

 

&6. Odpowiedzialność Ambienteu.

 1. Ambienteu nie ponosi odpowiedzialności za kompletność oraz terminowość dostarczania wiadomości SMS, gdyż jest to uzależnione od operatora, który świadczy za pośrednictwem Ambienteu tą usługę Użytkownikom Serwisu, aktualność i dokładność, prezentowanych na stronach Portalu lub Serwisów informacji, a także za ich przydatność dla określonych celów Użytkowników.
 2. Ambienteu zastrzega, że korzystanie z Portalu lub Serwisów odbywa się na wyłączny koszt i ryzyko Użytkownika. Nie jest możliwe korzystanie z usługi SMS WP w godzinach 22.00 - 6.00 czasu środkowoeuropejskiego. Nie dotyczy to usługi SMS R – jest ona dostępna całą dobę, jeśli regulamin Operatora SMS nie stanowił będzie inaczej.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu lub Serwisów czy Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

 

 REGULAMIN SYSTEMU PUNKTÓW I USŁUG MLM ŚWIADCZONYCH PRZEZ PORTAL Q-MAPA.PL

 &1. Definicje.

Uwzględniając „Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Ambienteu”, w szczególności zawarte w nim definicje, wprowadza się następujące definicje:

 1. Operator SMS- wyspecjalizowana firma zajmująca się transmisją wiadomości tekstowych przez sieci komórkowe, w szczególności firma telekomunikacyjna.
 2. Usługi SMS wiadomości i powiadomienia (SMS WP) - usługi związane z wysyłaniem wiadomości SMS przez Użytkowników serwisu
 3. Usługi SMS potwierdzenia rezerwacji (SMS R) - automatyczne wiadomości SMS przysługujące Klientowi wg warunków zawartej z Ambienteu umowy świadczenia rezerwacji dla Użytkowników portalu Q-mapa. Usługa ta związana jest z potwierdzeniem lub odrzuceniem przez Klienta złożonych przez Użytkowników wniosków o rezerwacje.
 4. Q-punkty – punkty naliczane przez Ambienteu Użytkownikom za wskazane aktywności w serwisie Q-mapa. Nie są to walory pieniężne i nie mogą być zamieniane na pieniądze.
 5. Q-punkty obrotowe- zwane w skrócie QC, są to Q-punkty zatwierdzone i aktywowane przez Ambienteu do użytku na portalu Q-mapa na wskazane aktywności i nagrody według odrębnych reguł dotyczących poszczególnych aktywności.
 6. MLM- oznacza jednopoziomową zależność i jest realizowany w Serwisie, jako relacja między Użytkownikiem aktywnym (Rodzicem) zapraszającym nowe osoby, które jeszcze nie są Użytkownikami, ale staja się nimi (Podopieczny) na skutek w/w zaproszenia. Rodzic oprócz bezpośredniego zdobywania punktów otrzymuje bonus w postaci naliczania dodatkowych punktów z tytułu aktywności w Serwisie swoich Podopiecznych. Każdy Podopieczny musi być osobą fizyczną jednoznacznie zdefiniowaną, ma także jednoznacznie zdefiniowanego, tylko jednego Rodzica. Jeżeli nie wskazano inaczej, relacja ta nie rozszerza się wielopoziomowo.
 7. Link aktywacyjny do MLM- mechanizm jednoznacznie określający adres internetowy, pod którym użytkownik zgłasza automatycznie swoją relację Podopieczny-Rodzic występującą, jako aktywność premiowana na Portalu Q-mapa.
 8. Link zapraszający do MLM- mechanizm umożliwiający potencjalnemu Rodzicowi przesłanie linka aktywacyjnego do potencjalnych Podopiecznych.
 9. System rezerwacji- mechanizm udostępniany Klientom na podstawie zawartych umów w tym przedmiocie w celu kontaktu z Użytkownikami serwisu. Klient jest jednoznacznie zdefiniowany poprzez profil Klienta stanowiący integralną część Konta Klienta niezbędnego do aktywacji go, jako podmiotu profesjonalnego korzystającego z usług portalu Q-mapa.
 10. Profil Klienta – zespół informacji, dane teleadresowe Klienta oraz inne elementy charakteryzujące go w serwisie Q-mapa.pl
 11. Konto Użytkownika - zbiór funkcji dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i zalogowaniu do serwisu Q-mapa.pl, a także zbiór danych i ustawień Użytkownika związanych z działaniem serwisów wymagających zalogowania.
 12. Konto Klienta – konto Użytkownika, który ma status Klienta

 

&2. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług związanych z QC w szczególności:

1)      rodzaje i zakres usług świadczonych z QC

2)      warunki świadczenia usług QC, w tym:

a)      wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,

b)      zakaz podejmowania przez usługobiorcę działań o charakterze bezprawnym,

3)      warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

4)      tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Na mocy Regulaminu świadczenia usług elektronicznych przez Ambienteu, niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności w ramach korzystania z QC bez konieczności oddzielnej akceptacji regulaminu tego Serwisu.

 

&3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług.

Z chwilą podjęcia przez Użytkownika na stronach Serwisu lub wpisanie w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu poprzez tę czynność zostaje zawarta umowa o świadczenie usług QC oraz MLM, a jej rozwiązanie następuje w momencie opuszczenia stron Serwisu.

 

&4. Prawa i obowiązki Użytkowników.

 1. Użytkownik będący Podopiecznym wyraża zgodę na przypisanie mu w mechanizmach udostępnianych przez Ambienteu Rodzica zgodnie z zawartą w nim instrukcją.
 2. Użytkownik będący Podopiecznym akceptuje, że relacja Rodzic-Podopieczny zostaje zgłoszona przez strony poprzez aktywowanie linku przesłanego w tym celu Użytkownikowi po rejestracji na Portalu. Nie jest możliwa zmiana Rodzica po aktywowaniu przedmiotowego linku.
 3. Użytkownik korzystający z sługi MLM akceptuje w chwili skorzystania z niego, że mechanizm przypisania Podopiecznego do Rodzica jest jednokrotnym wyborem dokonywanym przez Podopiecznego poprzez aktywowanie odpowiedniego linku/przypisania. Użytkownik wyraża zgodę na warunki przetwarzania i gromadzenia danych koniecznych do dokonania jednoznacznej identyfikacji Rodzica i Podopiecznego w MLM.

 

&5. Usługa QC:

 1. Usługa QC polega na aktywowaniu do wykorzystania naliczonych przez Ambienteu punktów za wskazane aktywności w Serwisie. Są one widoczne, jako możliwe do wykorzystania w Serwisie na wskazane usługi, wskazane dobra w sklepie Q-mapy oraz na aukcjach w Serwisie, do obdarowania innych Użytkowników Serwisu i w innych wskazanych akcjach lojalnościowych Q-mapy. Jeśli nie zostanie wskazane inaczej, punkty obrotowe są ważne 3 miesiące od chwili ich aktywacji. Ambienteu zastrzega sobie prawo do weryfikacji z faktyczną aktywnością ilości punktów, także po ich aktywacji. Ambienteu zastrzega sobie prawo do powiadamiania Użytkowników indywidualnie lub zbiorowo o przedłużeniu terminu ważności punktów obrotowych lub ich odliczeniu, czy umorzeniu. W przypadku nabycia towarów i usług na warunkach premiowych, Ambienteu zastrzega sobie prawo do naliczenia odpłatności przyjętej w takich przypadkach, o której Użytkownik zostanie poinformowany przed zawarciem transakcji, aby przy jej zawarciu akceptował konieczne warunki lub przy braku akceptacji - anulował transakcję.
 2. Transport-, jeśli nie zostanie wskazane inaczej - transport fizyczny dóbr jest zawsze usługą płatną (na zasadzie przedpłaty) realizowaną na terenie Polski zgodnie z warunkami oferowanymi w tabeli przesyłek Ambienteu lub w niestandardowych przypadkach- na warunkach oferowanych na podstawie oferty przewoźnika. Cena za transport ulega zwiększeniu o koszt zwrotu przesyłki niedostarczonej w przypadku obciążenia nią Ambienteu przez przewoźnika.
 3. QC jest dostępną bezpłatnie usługą dla zidentyfikowanych jednoznacznie, (jeśli nie wskazano inaczej, to poprzez podanie przez Użytkownika unikalnego polskiego numeru telefonu komórkowego oraz aktywowanie się poprzez rejestrację przy pomocy kodu SMS otrzymanego na ten numer), aktywnych Użytkowników Serwisu, którym zatwierdzono Q-punkty obrotowe. Do aktywacji każdorazowo jest wymagana akceptacja Ambienteu.
 4. Ambienteu zastrzega sobie prawo do umorzenia punktów, w szczególności QC w przypadku niemożliwości identyfikacji prawidłowości ilości naliczonych punktów z czynnościami faktycznymi Użytkownika lub rażącego naruszenia zasad korzystania, czy uczestnictwa w aktywności Serwisu.
 5. Możliwość wykorzystania QC w celu zamiany na inne dostępne w Serwisie premie musi być zgłoszona poprzez odpowiedni formularz i każdorazowo potwierdzona przez Ambienteu.
 6. Ambienteu udostępnia mechanizm linka zapraszającego do MLM.
 7. Ambienteu ma prawo publikować statystyki relacji MLM i rankingów punktów naliczonych lub QC z wykorzystaniem danych udostępnionych przez Użytkownika, jako „widoczne” w Serwisie w chwili wykonania statystyk.

 

&6. Reklamacje

Odpowiedzialność Ambienteu:

 1. Ambienteu nie ponosi odpowiedzialności za możliwość korzystania z MLM lub QC w przypadku trwania czynności wyjaśniających, działania siły wyższej lub działań organów prawnych ograniczających normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, czy Serwisu, ani za aktualność i dokładność, prezentowanych na stronach Portalu lub Serwisów informacji, a także za ich przydatność dla określonych celów Użytkowników.
 2. Ambienteu nie ponosi odpowiedzialności za deklarowane przez Użytkowników wartości dóbr nabywanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności w zakresie sprzedaży premiowej, nagród i promocji, w szczególności do celów podatkowych.
 3. Ambienteu zastrzega, że korzystanie z Portalu lub Serwisów odbywa się na wyłączny koszt i ryzyko Użytkownika.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu lub Serwisów czy Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

 

       

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI ŚWIADCZONYCH PRZEZ PORTAL Q-MAPA.PL

 &1. Definicje.

Uwzględniając „Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Ambienteu”, w szczególności zawarte w nim definicje, wprowadza się następujące definicje:

 1. Operator SMS- wyspecjalizowana firma zajmująca się transmisją wiadomości tekstowych przez sieci komórkowe, w szczególności firma telekomunikacyjna.
 2. Usługi SMS wiadomości i powiadomienia (SMS WP) - usługi związane z wysyłaniem wiadomości SMS przez Użytkowników serwisu
 3. Usługi SMS potwierdzenia rezerwacji (SMS R) - automatyczne wiadomości SMS przysługujące Klientowi wg warunków zawartej z Ambienteu umowy świadczenia rezerwacji dla Użytkowników portalu Q-mapa. Usługa ta związana jest z potwierdzeniem lub odrzuceniem przez Klienta złożonych przez Użytkowników wniosków o rezerwacje.
 4. Q-punkty – punkty naliczane przez Ambienteu Użytkownikom za wskazane aktywności w serwisie Q-mapa. Nie są to walory pieniężne i nie mogą być zamieniane na pieniądze.
 5. Q-punkty obrotowe- zwane w skrócie QC, są to Q-punkty zatwierdzone i aktywowane przez Ambienteu do użytku na portalu Q-mapa na wskazane aktywności i nagrody według odrębnych reguł dotyczących poszczególnych aktywności.
 6. MLM- oznacza jednopoziomową zależność i jest realizowany w Serwisie, jako relacja między Użytkownikiem aktywnym (Rodzicem) zapraszającym nowe osoby, które jeszcze nie są Użytkownikami, ale staja się nimi (Podopieczny) na skutek w/w zaproszenia. Rodzic oprócz bezpośredniego zdobywania punktów otrzymuje bonus w postaci naliczania dodatkowych punktów z tytułu aktywności w Serwisie swoich Podopiecznych. Każdy Podopieczny musi być osobą fizyczną jednoznacznie zdefiniowaną, ma także jednoznacznie zdefiniowanego, tylko jednego Rodzica. Jeżeli nie wskazano inaczej, relacja ta nie rozszerza się wielopoziomowo.
 7. Link aktywacyjny do MLM- mechanizm jednoznacznie określający adres internetowy, pod którym użytkownik zgłasza automatycznie swoją relację Podopieczny-Rodzic występującą, jako aktywność premiowana na Portalu Q-mapa.
 8. Link zapraszający do MLM- mechanizm umożliwiający potencjalnemu Rodzicowi przesłanie linka aktywacyjnego do potencjalnych Podopiecznych.
 9. System rezerwacji- mechanizm udostępniany Klientom na podstawie zawartych umów w tym przedmiocie w celu kontaktu z Użytkownikami serwisu. Klient jest jednoznacznie zdefiniowany poprzez profil Klienta stanowiący integralną część Konta Klienta niezbędnego do aktywacji go, jako podmiotu profesjonalnego korzystającego z usług portalu Q-mapa.
 10. Profil Klienta – zespół informacji, dane teleadresowe Klienta oraz inne elementy charakteryzujące go w serwisie Q-mapa.pl
 11. Konto Użytkownika - zbiór funkcji dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i zalogowaniu do serwisu Q-mapa.pl, a także zbiór danych i ustawień Użytkownika związanych z działaniem serwisów wymagających zalogowania.
 12. Konto Klienta – konto Użytkownika, który ma status Klienta

 

&2. Regulamin systemu rezerwacji. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług portalu rezerwacji w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług dla Klienta.
 2. W kwestiach nieunormowanym w niniejszym regulaminie oraz w „Regulaminie świadczenia usług elektronicznych przez Ambienteu” stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  
 3. Korzystając z Portalu lub systemu rezerwacji Użytkownik, a w szczególności Klient, potwierdza, że zapoznał się z treścią „Regulaminu świadczenia usług elektronicznych przez Ambienteu”, a także z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje je i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Niniejszy Regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności w ramach korzystania z niniejszego systemu rezerwacji. Jednocześnie Użytkownik, w szczególności Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulaminy usług wykorzystywanych w działaniu systemu rezerwacji, co w szczególności dotyczy usługi SMS, MLM i punktów, akceptuje je i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

&3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług.

W celu skorzystania z usług portalu rezerwacji Klient winien zawrzeć stosowną umowę z Ambienteu w formie pisemnej poświadczonej podpisami Stron.

Użytkownik korzystający z systemu rezerwacji zawiera umowę bezpośrednio z Klientem.

 

Prawa i obowiązki Użytkowników:

 1. Z chwilą wybrania przez Użytkownika, zakładki Rezerwacje na stronach Serwisu lub wpisanie w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach systemu rezerwacji lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu poprzez tę czynność zostaje udostępniony mechanizm portalu rezerwacji. Jego użytkowanie musi być adekwatne do przyznanych uprawnień.
 2. Obsługa usługi systemu rezerwacji ze strony Klienta, następuje po zalogowaniu się Klienta do własnego Konta na portalu Q-mapa.pl, na podstawie ważnej umowy z Ambienteu w tym zakresie.
 3. W ramach systemu rezerwacji Użytkownicy portalu inni, niż Klient oferujący rezerwacje danych usług/dóbr, mogą powiadamiać przedmiotowego Klienta o chęci dokonania u niego rezerwacji poprzez złożenie wniosku rezerwacyjnego. System rezerwacji jest miejscem w serwisie, gdzie Klient oferuje swoje usługi/dobra, a Użytkownik może je zarezerwować bezpośrednio u Klienta. O akceptacji rezerwacji Klient powiadamia Użytkownika. Do chwili otrzymania potwierdzenia rezerwacji od Klienta, rezerwacja nie może być uważana za dokonaną, gdyż Użytkownik jedynie złożył wniosek o nią.
 4. Użytkownicy i Klienci winni korzystać z Portalu Q-mapa.pl zgodnie z obowiązującym prawem, z zasadami współżycia społecznego, z dobrymi obyczajami i z Regulaminem.
 5. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 6. Użytkownik i Klient korzystający z systemu rezerwacji akceptuje, że mechanizm wprowadzania rezerwacji jest udostępniony w portalu Q-mapa.pl, jednak relacja, która ich wiąże jest bezpośrednia i w żaden sposób niezależna od Ambienteu. Decyzja o przyjęciu rezerwacji przez Klienta lub rezygnacji z rezerwacji przez Użytkownika winna być zakomunikowana bez zbędnej zwłoki, chyba, że Klient w swoich zasadach, czy regulaminach postanowi inaczej. Użytkownik poprzez wybranie odpowiedniego adresu URL lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron, wyraża zgodę na kontakt z Klientem oraz na udostępnienie mu przez Ambienteu danych z profilu Użytkownika niezbędnych do oceny wiarygodności i potwierdzenia rezerwacji przez Klienta, a także na warunki przetwarzania i gromadzenia danych przez Ambienteu, Klienta lub jednostki współpracujące w ramach obsługi portalu rezerwacji w szczególności operatora SMS R.
 7. Ambienteu udostępnia mechanizm systemu rezerwacji umożliwiającego zamieszczenie informacji o Kliencie w formie określonej w Umowie z Klientem. Za treści i oferowane usługi/towary odpowiada wyłącznie Klient.
 8. Użytkownik akceptuje fakt otrzymywania informacji na temat statusu rezerwacji oraz przypomnień.
 9. Ambienteu oświadcza, że nie zamawia, nie zleca przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej, czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, lecz tylko zapisuje treści w mechanizmach formularza rezerwacji. Za przetwarzanie lub gromadzenie wysłanych w związku z systemem rezerwacji wiadomości, są odpowiedzialni wyspecjalizowani operatorzy usług tego typu, od których Ambienteu nabywa w danym czasie usługi.

 

&4. Reklamacje.

 1. Reklamacje Użytkowników winny być zgłaszane bezpośrednio do Klienta na adres lub kontakt wskazany w Profilu Klienta.
 2. Reklamacje ze strony Klienta, a dotyczące systemu rezerwacji, jeśli w umowie nie wskazano inaczej, należy zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Ambienteu Sp. z o.o., ul. Zefirowa 30/2, 53-027 Wrocław.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane osoby zgłaszającej reklamację (nazwę, NIP, adres, e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Ambienteu w terminie 14 dni od ich otrzymania i o wyniku Ambienteu bez zbędnej zwłoki zawiadomi usługobiorcę na adres poczty elektronicznej, wskazany w reklamacji.

 

&5. Odpowiedzialność Ambienteu.

 1. Ambienteu nie ponosi odpowiedzialności za kompletność oraz terminowość wykonania zamówień, w tym usług umówionych między Klientem, a Użytkownikiem.
 2. Ambienteu zastrzega, że korzystanie z Portalu lub Serwisów, w szczególności z systemu rezerwacji, odbywa się na wyłączny koszt i ryzyko Użytkownika. Oferta składana przez Klienta jest opracowywana przez niego bezpośrednio. Ambienteu dołoży starań, aby Klienci rekrutowali się spośród firm o ugruntowanej pozycji na rynku i ciekawej ofercie. Ambienteu nie ma wpływu na ostateczny kształt oferty Klienta, ani na sposób jej realizacji.
 3. Dane Użytkowników Q-mapa.pl, w szczególności korzystających z systemu rezerwacji Użytkowników i Klientów, wykorzystuje się w następujących celach: świadczenia usług, pomiaru oraz ulepszania usług i treści, informowania o usługach Ambienteu czy też osób trzecich, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych. Użytkownik oraz Klient korzystając z systemu rezerwacji tym samym wyrażają zgodę na powyższe.
 4. W ramach świadczenia niektórych Usług Ambienteu zbiera i przetwarza wspólnie z Podmiotami współpracującymi i Klientami dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi na warunkach ogólnych.
 5. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu lub Serwisów czy Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 6. W celu poprawnego korzystania Użytkownik powinien zapoznać się z Instrukcją rezerwacji.

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................

 • Narodowy Balet Gruzji "Sukhishvili" - 2.02. Hala Orbita. Gruziński balet narodowy „Sukhishvili” - jeden z czolowych i największych tanecznych zespołów świata, który posiada swoją własną orkiestrę.
 • ROGUCKI Solo - wROCKfest.pl zaprasza 3 lutego do Sali Gotyckiej w Starym Klasztorze na koncert frontmana zespołu COMA w projekcie „Rogucki Solo”.
 • Copyright 2019 QMapa, Wszystkie prawa zastrzeżone.
 • Projekt i wykonanie: Projektowanie aplikacji internetowych